بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای محمود علی پور خشاب
به شـماره ملی 46*****59 در دوره مدیریت رسانه و تولید محتوای خبری
آذر1400 لغایت اردیبهشت 1401 برگزار گردیده به مدت 70 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به مدیریت رسانه
 2. تاریخچه و تحولات رسانه
 3. مبانی خبرنگاری و تحلیل خبر
 4. نظریه‌ها و الگوهای ارتباطات رسانه‌ای
 5. تولید محتوا و نوع مصرف کننده
 6. تکنولوژی در رسانه
 7. مدیریت ارتباطات عمومی در رسانه
 8. اخلاق در خبرنگاری و مدیریت رسانه
 9. مدیریت خبرگزاری و رسانه‌های خبری
 10. مطالعه موردی و پروژه عملی

بدینوسیله گواهی می شود

سرکار خانم سعیده توکل نیا
به شـماره ملی 38*****00 در دوره مدیریت رسانه و تولید محتوای خبری
آذر1400 لغایت اردیبهشت 1401 برگزار گردیده به مدت 70 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به مدیریت رسانه
 2. تاریخچه و تحولات رسانه
 3. مبانی خبرنگاری و تحلیل خبر
 4. نظریه‌ها و الگوهای ارتباطات رسانه‌ای
 5. تولید محتوا و نوع مصرف کننده
 6. تکنولوژی در رسانه
 7. مدیریت ارتباطات عمومی در رسانه
 8. اخلاق در خبرنگاری و مدیریت رسانه
 9. مدیریت خبرگزاری و رسانه‌های خبری
 10. مطالعه موردی و پروژه عملی

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای مصطفی فقیه
به شـماره ملی 12*******10 در دوره مدیریت رسانه و تولید محتوای خبری
آذر1400 لغایت اردیبهشت 1401 برگزار گردیده به مدت 70 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به مدیریت رسانه
 2. تاریخچه و تحولات رسانه
 3. مبانی خبرنگاری و تحلیل خبر
 4. نظریه‌ها و الگوهای ارتباطات رسانه‌ای
 5. تولید محتوا و نوع مصرف کننده
 6. تکنولوژی در رسانه
 7. مدیریت ارتباطات عمومی در رسانه
 8. اخلاق در خبرنگاری و مدیریت رسانه
 9. مدیریت خبرگزاری و رسانه‌های خبری
 10. مطالعه موردی و پروژه عملی

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای حسین فقیه
به شـماره ملی 05*****10 در دوره مدیریت رسانه و تولید محتوای خبری
آذر1400 لغایت اردیبهشت 1401 برگزار گردیده به مدت 70 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به مدیریت رسانه
 2. تاریخچه و تحولات رسانه
 3. مبانی خبرنگاری و تحلیل خبر
 4. نظریه‌ها و الگوهای ارتباطات رسانه‌ای
 5. تولید محتوا و نوع مصرف کننده
 6. تکنولوژی در رسانه
 7. مدیریت ارتباطات عمومی در رسانه
 8. اخلاق در خبرنگاری و مدیریت رسانه
 9. مدیریت خبرگزاری و رسانه‌های خبری
 10. مطالعه موردی و پروژه عملی

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای مصطفی فقیه
به شـماره ملی 12******10 در دوره توانمندسـازی برنامه ریزی و کنترل پروژه
Project planning and control بهمن 1400 لغایت فروردین 1401برگزار گردیده به مدت 60 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 2. ایجاد ساختار پروژه
 3. تخمین زمان و هزینه
 4. ترتیب‌بندی و زمان‌بندی فعالیت‌ها
 5. مدیریت منابع
 6. کنترل پیشرفت پروژه
 7. مدیریت ریسک و مشکلات
 8. مدیریت تغییرات و به‌روزرسانی برنامه
 9. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی
 10. اخلاق در مدیریت پروژه

بدینوسیله گواهی می شود

سرکار خانم سعیده توکل نیا
به شـماره ملی 38******00 در دوره توانمندسـازی برنامه ریزی و کنترل پروژه
Project planning and control بهمن 1400 لغایت فروردین 1401 برگزار گردیده به مدت 60 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 2. ایجاد ساختار پروژه
 3. تخمین زمان و هزینه
 4. ترتیب‌بندی و زمان‌بندی فعالیت‌ها
 5. مدیریت منابع
 6. کنترل پیشرفت پروژه
 7. مدیریت ریسک و مشکلات
 8. مدیریت تغییرات و به‌روزرسانی برنامه
 9. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی
 10. اخلاق در مدیریت پروژه

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای محمود علی پور خشاب
به شـماره ملی 46******59 در دوره توانمندسـازی برنامه ریزی و کنترل پروژه
Project planning and control بهمن 1400 لغایت فروردین 1401 برگزار گردیده به مدت 60 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 2. ایجاد ساختار پروژه
 3. تخمین زمان و هزینه
 4. ترتیب‌بندی و زمان‌بندی فعالیت‌ها
 5. مدیریت منابع
 6. کنترل پیشرفت پروژه
 7. مدیریت ریسک و مشکلات
 8. مدیریت تغییرات و به‌روزرسانی برنامه
 9. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی
 10. اخلاق در مدیریت پروژه

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای حسین فقیه
به شـماره ملی 05*****10 در دوره توانمندسـازی برنامه ریزی و کنترل پروژه
Project planning and control بهمن 1400 لغایت فروردین 1401 برگزار گردیده به مدت 60 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

 1. مقدمه به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 2. ایجاد ساختار پروژه
 3. تخمین زمان و هزینه
 4. ترتیب‌بندی و زمان‌بندی فعالیت‌ها
 5. مدیریت منابع
 6. کنترل پیشرفت پروژه
 7. مدیریت ریسک و مشکلات
 8. مدیریت تغییرات و به‌روزرسانی برنامه
 9. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی
 10. اخلاق در مدیریت پروژه

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای حسین فقیه
به شـماره ملی 05*******10 در دوره توانمندسـازی مدیریت محتوا ( Content management ) که در بهمن و اسفند 1400 برگزار گردیده به مدت 50 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

1. مقدمه به مدیریت محتوا

2. انواع محتوا

3. سیستم‌های مدیریت محتوا

  4. استراتژی نویسی محتوا

5. بهینه‌سازی محتوا

6. مدیریت تصاویر و چندرسانه‌ای

7. مدیریت محتوا در رسانه‌های اجتماعی

8. اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد محتوا

9. حقوق نگارشی و اخلاق در مدیریت محتوا

10. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی

بدینوسیله گواهی می شود

جناب آقای مصطفی فقیه
به شـماره ملی 12******10 در دوره توانمندسـازی مدیریت محتوا ( Content management ) که در بهمن و اسفند 1400 برگزار گردیده به مدت 50 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.


مدرس :
سعید امامی


سرفصل ها:

1. مقدمه به مدیریت محتوا

2. انواع محتوا

3. سیستم‌های مدیریت محتوا

  4. استراتژی نویسی محتوا

5. بهینه‌سازی محتوا

6. مدیریت تصاویر و چندرسانه‌ای

7. مدیریت محتوا در رسانه‌های اجتماعی

8. اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد محتوا

9. حقوق نگارشی و اخلاق در مدیریت محتوا

10. مطالعه موردی و نمونه‌های عملی